विगत वर्षो के बजट

 • डाउनलोड
 • योजनान्तर्गत स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय / समर्पण का विवरण

  क्र0 सं0 वित्तीय वर्ष विवरण डाउनलोड
  1 2019-20 PDF | साइज : 20.8 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/04/2020 देखें
  2 2018-19 PDF | साइज : 19.53 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  3 2017-18 PDF | साइज : 19.40 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  4 2016-17 PDF | साइज : 24.13 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  5 2015-16 PDF | साइज : 24.05 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  6 2014-15 PDF | साइज : 19.29 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  7 2013-14 PDF | साइज : 23.20 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें
  8 2012-13 PDF | साइज : 22.49 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 15/07/2019 देखें